UP-FRONT
MØNSGADE 18
8000 ÅRHUS C
TLF. 8619 7 51 / 2844 7551
heidibk@worldonline.dk
 

UP-FRONT
UP-FRONT er en kursus- og konsulentvirksomhed, der ønsker at styrke enkeltpersoner og organisationer i vigtige afklarings- og integrationsprocesser.
Det drejer sig primært om konkretiseringen og implementeringen af vision, værdier, holdninger og tro i dagligt liv og arbejde, samt integrationen af medarbejdernes forskellige personlige og faglige ressourcer i velfungerende teams, men også om den tværkulturelle integration på arbejdspladsen.

UP-FRONT's værdier
* Troværdighed - tanke, ord og handling skal stemme overens

* Succes - at andre trives og lykkes

* Fleksibilitet - strække sig langt, for at tilpasse sig kundens behov

* Mennesket er værdifuldt - intet projekt og ingen indtægt har mere værdi end mennesket.

Mission
Det er UP-FRONT's mission

1) at styrke enkeltpersoner og organisationer i fastholde og integrere deres visioner, værdier og holdninger, så at disse elementer synliggøres og bliver styrende for adfærden i dagligdagen, samt

2) at arbejde for synliggørelsen af den enkeltes personlige og faglige ressourcer, således at trivslen øges, og medarbejdernes kompetencer i samspil medvirker til en højnet effektivitet i organisationen.

Hvordan?
UP-FRONT udarbejder behovstilpassede forløb i samspil med sine kunder, både hvad angår kurser, rådgivnings-, supervisions- og coachingforløb. Der lægges stor vægt på deltagernes engagement og proces, idet ethvert forløb i større eller mindre grad er holdningsafklarende og har til hensigt, at den enkelte bevidstgøres om egne og andres værdier, holdninger og/eller ressourcer, hvilke danner grundlag for en værdibaseret og teamorienteret adfærd i dagligdagen.

 

Emnekatalog

Teambuilding
Hvis en gruppe skal udvikle sig til at være et velfungerende team, er det vigtigt at alle medlemmer har syn og respekt for hinandens forskellige ressourcer. Forskellighed gør stærk, og der skabes synergi, når teamet i stedet for at konkurrere med hinanden samarbejder med udgangspunkt i den gensidige afhængighed. Den enkelte må opnå indblik i stadierne i et teams udviklingsproces, og der må tages stilling til aspekterne i teamledelse.

Værdier og samarbejde
For at det kan lykkes for en gruppe at blive et velfungerende team, er det helt afgørende, at der udvikles en fælles identitet. Den fælles identitet skabes bl.a. igennem udviklingen af et fælles sprog, samt at man får indblik i hinandens forventninger til samarbejdet og i fællesskab udarbejder et værdisæt, som kan danne grundlag for samspillet i hverdagen. Når værdierne er formuleret, må det konkretiseres, hvilken adfærd de bør komme til udtryk igennem, så at værdisættet ikke blot bliver et stykke papir i en mappe, men bliver synligt integreret i det daglige samarbejde. Et værdisæt er en slags social kontrakt, der medvirker til, at den enkelte ved, hvad det daglige samarbejde kræver af ham/hende.

Visionsafklaring
For at en ledelse, et team eller en organisation kan fungere optimalt, er det altafgørende, at der udarbejdes en fælles vision, som der er ejerskab omkring. Uden dette skaber den enkelte sin egen vision for det daglige arbejde, og man vil være på vej i forskellige retninger på samme tid. Dette hæmmer effektiviteten, utydeliggør profilen udadtil og giver anledning til frustrationer, misforståelser og konflikter.

Tværkulturelt samarbejde
Når kulturer og verdensbilleder støder sammen, opstår der altid misforståelser. Indsigt i forskellige livs- og menneskesyn, dynamikker i det tværkulturelle samspil og den tværkulturelle kommunikation kan forbedre det tværkulturelle samarbejde og integrationen på arbejdspladsen betydeligt. Tværkulturelle teams har flere udfordringer end monokulturelle teams, men mange af dynamikkerne er egentlig de samme.

Supervision og Coaching
Supervision og coaching har som formål, at den enkelte kommer til at trives bedre i dagligdagen igennem at få set på, hvorledes han/hun bedre kan integrere sine personlige og faglige ressoucer bedre i liv og arbejde. Supervision og coaching er et samtaleværktøj, der giver enkeltpersoner og grupper anledning til at reflektere og blive afklaret omkring sine prioriteter og mål. Endvidere giver det anledning til at få nye perspektiver på erkendte udfordringer og problemstillinger og overveje nye løsningsmuligheder.

Karriererådgivning
For at en jobsøgningsproces kan lykkes, må jobsøgeren
· tilegne sig et tilnærmelsesvist fuldstændigt overblik over sine kompetencer
· kunne sælge sine kompetencer
· formulere sine jobmål klart
· være i stand til at ansøge om job såvel på det formelle som det uformelle stillingsmarked

Retræte
Uden jævnlig tilbagetrækning fra en travl og hektisk hverdag er det umuligt for lederen at bevare overblikket over såvel sine egne som organisationens mål og prioriteter. Hvis lederen ikke fastholder og synliggør visionen, hvor er organisationen så på vej hen? Retræter er dog ikke bare for ledere, men for alle som oplever behov for tilbagetrækning og at få et klarere perspektiv på, hvad der er vigtigt og hvilke engagementer, som skal have høj prioritet i liv og dagligdag. For troende mennesker, der ønsker en retræte med bøn og meditation arrangeret af UP-FRONT, vil der blive taget udgangspunkt i kristen mystisk tradition.

Kommunikation

Kommunikation God kommunikation fører til gode relationer. Når vi forstår hinandens budskaber – også de nonverbale – oplever vi os hver især set. At kunne høre, hvad der ligger bag om ordene, når der kommer en medarbejder eller kollega, som er ophidset og/eller frustreret forebygger misforståelser med sammenbrud af samarbejdet til følge. For at det menneskelige samspil kan lykkes, er det derfor afgørende, at vi får indsigt i, hvad der sker, når vi kommunikerer med hinanden, og hvilke barrierer som forhindrer gensidig forståelse. Hvornår er mit sprog truende? Og er jeg modtagerorienteret nok, når jeg ønsker at få et budskab igennem?

 

Personprofil

Integrationskonsulent
Heidi Brocelius Kristensen

De sidste 5 år har jeg arbejdet som underviser og konsulent og særligt beskæftiget mig med:
- coaching/supervision på alle niveauer
- teambuilding & -udvikling
- teamorienteret ledelse - værdi- og/eller visionsafklaringsprocesser
- kommunikation, bl.a. girafsprog
- selvværd og selvtillid
- værdier, livs- og menneskesyn (verdensbillede); herunder modernisme, postmodernisme og det kristne livs- og menneskesyn
- jobsøgning og vejledning af ledige
- karriererådgivning

Igennem mange år har jeg været engageret i frivilligt kirkeligt arbejde som leder, underviser og coach og arbejdet med træning af mellemledere. Jeg har et meget alsidigt kendskab til erhvervslivet, og har i forbindelse med arbejde flere gange opholdt mig i Argentina.

Jeg har været aktiv i bestyrelsesarbejde i ca. 11 år.

Min uddannelsesbaggrund omfatter
- Supervisoruddannelse fra The Kempler Institute of Scandinavia
- 4 års deltidsstudie på Idehistorie, Jysk Åbent Universitet
- Master of Arts Intercultural Studies, California, USA
- Merkonom i Personaleadministration og Organisation & Strategi
- Fritidspædagoguddannelse, Ikast Seminarium

 

Kontakt
Integrationskonsulent
Heidi Brocelius Kristensen
Mønsgade 18, 2. tv
8000 Århus C
Tlf. 8619 7551 / 2844 7551
e-mail: heidibk@worldonline.dk
www.brocelius.dk

Webmaster Kaj Ellegaard ke@webgaard.com www.webgaard.com
www.willowcreek.dk kajellegaard